Styreleder tappet selskapet

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

 Anken førte fram. I lagmannsretten fikk den forsmådde regnskapsfirma-aksjonæren erstatning for verdier som ble tappet til fordel for en nystartet konkurrent. Og Andreas Bjørn Salvesen, tapersidens advokat, drev rolleblanding underveis, mener dommerne. Fullt medhold i sivilsøksmålet mot Øystein Svendsen

Styreleder tappet selskapet

Anken førte fram. I lagmannsretten fikk den forsmådde regnskapsfirma-aksjonæren erstatning for verdier som ble tappet til fordel for en nystartet konkurrent. Og Andreas Bjørn Salvesen, tapersidens advokat, drev rolleblanding underveis, mener dommerne.

— Georg Martin Vindheim skal ha kroner 399.625 i erstatning fra Øystein Svendsen og NN, og i tillegg kroner 651.571 til dekning av saksomkostninger. Det siste er mindre enn Vindheim har fått regning for fra sin egen advokat Gisle Danielssen, men retten synes han har fakturert vel friskt.

Slik, fritt gjengitt, konkluderer en fersk dom fra Agder lagmannsrett. I motsetning til hva Kristiansand tingrett kom fram til, gir den Georg Martin Vindheim fullt medhold i sivilsøksmålet mot Øystein Svendsen og NN (hvis rolle er mer perifer). Så får da også tingretten dårlig skjult kritikk fra ankeinstansen.

Krangelen dreide seg om Regnskapstema AS, et regnskapsbyrå i Farsund og Lyngdal. Der var Vindheims rolle å sørge for at livsviktig it-utstyr var på stell, mens Svendsen og NN var fagpersoner på regnskap. Svendsen var i tillegg både styreleder og daglig leder, mens aksjene var eid 50/50 av Vindheim og Svendsen.

Selskapet eksisterer fortsatt, men er «sovende». I 2011 ble det nemlig i praksis avviklet, og både kundelister og utstyr overført til nystartede Lister Regnskapssentral AS. At det skjedde under atskillig turbulens, fremkommer blant annet i et brev fra advokat Andreas Bjørn Salvesen til Georg Martin Vindheim, hvor første avsnitt lyder slik:

«Som det fremgår av siste halvårs stigende uro i Regnskapssentralen AS, opprinnelig utløst ved ditt urettmessige pengeuttak med de til dels vemmelige konsekvenser det ga i forhold til driften og arbeidsmiljøet ved påkrevet innlån fra arbeidstaker til dekning av merverdiavgift, foruten senere mailutveksling samt ekstremt høyt misbruk av SMS, er samtlige ansatte, som tidligere varslet, tilstrekkelig forsynt med den forurensning som er gjort av arbeidsmiljøet, til at samtlige med dette sier opp sine stillinger i Regnskapstema AS. (...)«

Dommerne skriver imidlertid at de ikke finner grunnlag for advokat Salvesens karakteristikker av og påstander om Vindheim. I tillegg sier dommen blant annet at «Lagmannsretten finner det klart at Øystein Svendsen i egenskap av styreleder og daglig leder i Regnskapstema (...) hadde overoppsynet med tappingen av selskapet (...)».

Advokat Salvesens rolle er for øvrig et poeng i saken. Opptrådte han på vegne av Regnskapstema AS eller Øystein Svendsen og NN? I motsetning til hva Salvesen selv hevdet, kom retten fram til at han hele tiden var de to personene han representerte, og at han følgelig ikke hadde rett til å forsyne seg av Regnskapstemas kasse. Det hører for øvrig med til historien at det nye regnskapsbyrået flyttet inn i lokaler eid av den samme Salvesen, mens det gamle hadde tilhold i et kontor som Georg Martin Vindheim eide.

Øystein Svendsen fra tapersiden henviser kun til advokat Andreas Bjørn Salvesen, som uttaler følgende til Fædrelandsvennen:

— Siste ord er ikke sagt. Dommen lider under saksbehandlingsfeil og feil bevisvurdering og rettsanvendelse. Om den blir anket eller ikke, avgjøres kommende månedsskifte. Men premissene er mangelfulle og vanskelige å forstå, målt opp mot bevisførselen som fant sted.

Georg Martin Vindheim har ikke vært tilgjengelig for kommentarer, men hans advokat Gisle Danielssen fra Deloitte i Stavanger sier dette:

— Vi er godt fornøyd, særlig fordi tingretten avsa en dom vi ikke forstod. Lagmannsrettens dom er klinkende klar; dommerne har ikke bare hengt seg på motpartens forklaring. Skulle dommen bli anket, tviler jeg på at den passerer nåløyet inn til Høyesterett.

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations